Služby

Spoločnosť Cornhill Management, o.c.p., a.s. môže poskytovať tieto investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby:

a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,

> b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,

c) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,

d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,

e) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,

f) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi.